Tak ferdig i Ottestad. Skarpnes antikk

Tak ferdig i Ottestad. Skarpnes antikk