Underveis i legging av skifertak

Underveis i legging av skifertak